เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
เกียรติบัตร รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 - 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

      

เกียรติบัตร รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

      

เทศบาลตำบลสามชุก ได้รับประทานโล่เกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556-2557

      

เทศบาลตำบลสามชุก ได้รับมอบโล่ "วัฒนคุณากร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

      

เทศบาลตำบลสามชุก ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรที่ดำเนินโครงงานและกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2556

      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามชุก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ ระดับอำเภอ โครงการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2554 (กองการศึกษา)

      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามชุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2554 (กองการศึกษา)

      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก เทศบาลตำบลสามชุก (กองการศึกษา)

      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางขวาก ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3ปีซ้อน

      

12
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท