เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1ประกาศ โยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (2564-2566) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


2นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (2564 – 2566) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


3แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (2564 – 2566) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


4นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


6มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลสามชุก รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


7เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


8ข้อบังคับเทศบาลตาบลสามชุก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


9นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


10ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


11ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลอยู่ในระดับดีเด่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
APPF_web
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท