เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1-1ประกาศ กถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


1-2ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


1-3ประกาศ กถ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


1-4ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


1-5ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


1-6ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


1-7ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


2-1ประกาศ กถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


2-2ประกาศ กถ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


2-3ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


3-1ประกาศ กถ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


3-2ประกาศ กถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


3-3แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


4-1ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


4-2ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


4-3ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


4-4แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-1ประกาศ กถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-2ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-3ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-4ประกาศ กท กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-5ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-6แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-7ประกาศ กถ กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-8ประกาศ กทจ สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


5-9ประกาศเทศบาลตำบลสามชุก เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลอยู่ในระดับดีเด่น รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
APPF_web
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท