เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป
 
ที่ตั้งและอาณาเขต

            เทศบาลตำบลสามชุก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  340  ระยะทางประมาณ 38.6 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 33  ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อตำบลกระเสียว และตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

ทิศใต้                  ติดต่อตำบลย่านยาว

ทิศตะวันออก      ติดต่อตำบลวังลึก  และตำบลย่านยาว

ทิศตะวันตก        ติดต่อตำบลบ้านสระ  ตำบลหนองผักนาก  และตำบลกระเสียว

 
เขตการปกครอง

            การแบ่งเขตการปกครอง โดยแบ่งตามลักษณะเขตการปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลสามชุก หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลย่านยาว หมู่ที่ 1,4,6,9 และตำบลกระเสียว หมู่ที่ 8 และแบ่งตามรูปแบบเทศบาล โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุมชน

 

ประชากร

            ปัจจุบันเทศบาลตำบลสามชุกมีจำนวนประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฏร รวมทั้งสิ้น 13,839 คน แยกเป็นชาย 6,527 คน หญิง 7,312 คน   (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559)

 

ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนหรือสุพรรณบุรีไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีระบบชลประทานครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ได้แก่ บึงระหารอยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาลสามชุก ซึ่งทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
APPF_web
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท