เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง
            การคมนาคมขนส่งในเทศบาลตำบลสามชุกนับว่ามีความสะดวกมากมีรถโดยสารประจำทางทั้งประเภท ปรับอากาศและธรรมดาผ่านหลายสาย สามรถเดินทางติดต่อ ได้ทุกหมู่บ้านตำบลโดยทางรถยนต์ การติดต่อระหว่าง อำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ โดยมีเส้นทางสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 และมีเส้นทางสายรองเชื่อมต่อกับพื้นที่ข้างเคียงได้ครบทุกพื้นที่
สภาพเศรษฐกิจ
            สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตำบลสามชุก  โดยพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตเทศบาล มีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ สูงกว่า 23,000 บาท  ทุกครัวเรือน ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการผลิต และการค้าขาย ดังนี้
            1. ภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้นประมาณ 11,689 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพ ทำนา รองลงมาทำสวน ปศุสัตว์ และประมง ภาคอุตสาหกรรม
            2. การอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงน้ำตาล อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่ การผลิดเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร โรงงานซ่อมสร้างเครื่องจักร โรงน้ำแข็ง
            3. ภาคบริการและการพาณิชยกรรม เป็นศูนย์ทางด้านการค้าและบริการ มีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ มีทั้งร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งและบริการด้านต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมัน ธนาคาร โรงแรม ฯลฯ
            4. การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมมีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม "สามชุกตลาดร้อยปี" เป็นตลาดห้องแถวไม้ 2 ชั้น ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำท่าจีน  หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นตลาดที่ยังคงสภาพบรรยากาศบ้าน้รือนในอดีตและดั้งเดิมไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในช่วงเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมา นอกจากสามชุกตลาดร้อยปีแล้ว ทั้งนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในบริเวณ สามชุกตลาดร้อยปี คือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ วัดสามชุก รอยพระพุทธบาทจำลองวัดคลองขอม และบึงระหาร
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
APPF_web
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท