เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
การศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
            ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตั้งอยู่จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
            - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน               จำนวน  6  แห่ง
            - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน                               จำนวน  2  แห่ง
            - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา                                            จำนวน  1  แห่ง
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ                                          จำนวน  2  แห่ง
            - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนฯ                                         จำนวน  1  แห่ง

การศาสนาและวัฒนธรรม
            ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยในเขตเทศบาลมีวัดจำนวน 6 แห่ง คือ วัดสามชุก 
วัดคลองขอม วัดบ้านทึง วัดบางขวาก วัดวิมลโภคารามและวัดศรีจันทร์ภาวนาราม
การสาธารณสุข
            เทศบาลตำบลสามชุก มีสถานบริการทางด้านการสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสามชุก 1 แห่ง  คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 12 แห่ง ร้านขายยา 16 ร้าน  ในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน และงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งองค์กรเครือข่าย(Network Organization) อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 220 คน
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
APPF_web
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท