เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสุเทพ ฉัตร์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ได้ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้มอบนโยบายการดำเนินงานและประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดังนี้

1. บุคลากรของเทศบาลตำบลสามชุก จะไม่เข้าไปเกี่ยงข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลสามชุก โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้

3.ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลสามชุก หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเทศบาลตำบลสามชุก ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น

4.จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นและการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม

ในการนี้ นายสุเทพ ฉัตร์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก ระบุว่าการประชุมครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลสามชุก ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการ การทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท