เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสามชุก

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเทพ ฉัตร์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลสามชุก เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสามชุก โดยได้มอบนโยบายเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เน้นย้ำในเรื่องของการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ในสายตาของประชาชน

 
 
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท