เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามชุก  |  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามชุก  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองการศึกษา  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายสุเทพ ฉัตร์ทอง
นายกเทศมนตรี
083 782 3655
นายสิทธิเดช ภาสถิตย์
รองนายกเทศมนตรี
095 879 2463
นายสมชัย นรากรมังคลา
รองนายกเทศมนตรี
098 264 6388
นายพงษ์วิน ชัยวิรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081 880 1880
นายไพโรจน์ ฐิตะวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
089 836 9180
 
 
 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท