เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสามชุก

        เทศบาลตำบลสามชุก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า "สุขาภิบาลสามชุก ซึ่งได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลสามชุก ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2499  ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลสามชุกเป็นเทศบาลตำบลสามชุก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลสามชุก กับ เทศบาลตำบลสามชุก เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไปเล่มที่ 121 ตอนพิเศษ ลงวันที่ 15 กันยายน 2547

 

ที่ตั้งและอาณาเขตเทศบาลตำบลสามชุก

เทศบาลตำบลสามชุก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ระยะทางประมาณ 38.6 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  

                   ทิศเหนือ         ติดต่อตำบลกระเสียว และตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

                   ทิศใต้            ติดต่อตำบลย่านยาว

                   ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลวังลึก และตำบลย่านยาว

                   ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลบ้านสระ ตำบลหนองผักนาก และตำบลกระเสียว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลสามชุก มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพื้นที่ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ได้แก่ บึงละหาร และบึงหนองทะเล ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของพื้นที่เทศบาลตำบลสามชุก

 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท