เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ
2.
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างท่องเที่ยวในชุมชน
7. การเทิดทูนสถาบันของชาติ การพัฒนาด้านการเมือง และสร้างระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน

 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท