เทศบาลตำบลสามชุก : พัฒนาต่อเนื่อง ทำเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และ ประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

2. ส่งเสริมและพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  เทศบาลตำบลสามชุก

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสามชุก  อันเป็นเครื่องแสดงเจตนารมณ์วิธีการบริหาร  การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลสามชุกเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่เทศบาลตำบลสามชุก ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งนโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก ดังนี้

นโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลสามชุก

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลสามชุก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          1.1 ดำเนินการก่อสร้าง, พัฒนา, ปรับปรุง, บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบ ท่อระบายน้ำ ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก
          1.2 ขยายระบบประปา มุ่งเน้นให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอ ต่อความต้องการ ประสานและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีระบบ
          1.3 ปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ป้องปรามอาชญากรรม อันอาจเกิดกับประชาชนในยามกลางคืน
          1.4 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งระบบ ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับระบบการคมนาคมขนส่งของภาคเกษตรกรรมในเขตเทศบาลฯ

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
           2.1 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ อาทิ ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนและชุมชน การบริการจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง ส่งเสริม อาชีพอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นต้น

          2.2 ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมชุมชน นำความรู้และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาสู่ประชาชน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

          2.3 จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ยากจน, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันฟื้นฟู ดูแล ซึ่งเทศบาลฯ จะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และจำเป็น โดยต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ละครอบคลุมในพื้นที่ของเทศบาล

          2.4 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทุกวัยให้มีความรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง พร้อมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          2.5 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
          2.6 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีในทุกมิติ

3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
          3.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาของเทศบาลฯ โดยการสำรวจความคิดเห็น และสำรวจความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ว่าต้องการให้เทศบาลพัฒนาและส่งเสริมในด้านใดมากที่สุ
          3.2 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ
          3.3 จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการบริการสาธารณะจากท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมให้บริการประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์พยาบาล และบริการอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมสำรวจ บันทึกปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และช่วยเหลือต่อไป

          3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านการสาธารณสุข
          4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายโดยจัดลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย รวมทั้งปรับปรุงทั้งสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกายที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพที่ดี

          4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลฯและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ

          4.3 จัดทำโครงการส่งเสริมการรักการออกกาลังกาย โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ลูกจ้าง ได้ร่วมกันออกกำลังกาย เช่น แอโรบิค และกิจกรรมกีฬา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการด้วย
          4.4 รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคที่อุบัติใหม่อุบัติซ้ำและโรคที่แพร่ระบาดในภาวะวิกฤติ โรคตามฤดูกาล พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวัง สนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสำรวจพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาดต่างๆ อาทิ  ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 และอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          5.1 จัดชุดเคลื่อนที่ป้องกันภัยร่วมกับตำรวจ อปพร. ออกตรวจตราเส้นทาง ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ในเวลากลางคืน

          5.2 จัดโครงการฝึกอบรม อปพร. แก่ประชาชนเพิ่มเติม รวมทั้งจัดโครงการอบรมทบทวนความรู้ให้ อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติ ที่ผ่านการอบรมแล้วให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มพูนขึ้นพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์

          5.3 จัดฝึกอบรม ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมเผชิญเหตุการณ์อยู่เสมอ
          5.4 จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมเผชิญเหตุและเพียงพอในการเฝ้าระวังภัยและระงับเหตุ

6. ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
          6.1 สนับสนุนงานประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาส ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

          6.2 จัดกิจกรรมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของชาวเทศบาลตำบลสามชุก สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์โบราณสถานที่มีอยู่ในพื้นที่ อย่างจริงจัง และส่งเสริม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
          6.3 สนับสนุนกิจการและกิจกรรมของวัดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จัดโครงการ ให้เด็กและเยาวชน ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมในวันประเพณีต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว ของท้องถิ่น

7. ด้านสวัสดิการและสังคม
          7.1 ติดตามดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และส่งเสริม/สนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึง

          7.2 สนับสนุนอาชีพเสริมตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางอาชีพ รวมทั้งเกษตรกรชาวนาชาวไร่ แม่บ้านที่ว่างเว้นภารกิจประจาวัน
          7.3 ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

8. ด้านการบริหารงานทั่วไป
          8.1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการคลัง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีระบบ
          8.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          8.3 สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลฯ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้

          8.4 สร้างความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของบุคลากรเทศบาลฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่เข้มแข็ง สามารถช่วยกันประสานงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          8.5 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทำงาน วางแผน การคิดและการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

          9.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

          9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน

          9.4 ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในเทศบาลในการลดระยะขั้นตอน การปฏิบัติงาน มีการมอบอำนาจการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
          9.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
          9.6 สนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดสุพรรณบุรี

 
 
 
 
 
 083 782 3655


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
แบบสอบถาม EITแบบสอบถาม EIT
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ปี 2562
สถานที่น่าสนใจ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินองค์กร
ดาวน์โหลด
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
คลังวีดิทัศน์
เช็คเมล์
เช็คเมล์
ติดต่อเรา
กรมควบคุมมลพิษ
ปรองดองเป็นของประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท